VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY PRENÁJMU OBYTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Čl. I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky prenájmu obytných motorových vozidiel (ďalej len ,,VOZP“) upravujú práva a povinnosti Prenajímateľa obytného motorového vozidla (ďalej len ,,Prenajímateľ“) a nájomcu obytného motorového vozidla (ďalej len ,,Nájomca“) vyplývajúce z právneho vzťahu na základe Zmluvy o prenájme obytného motorového vozidla (ďalej len ,,Zmluva“) uzatvorenej medzi Prenajímateľom a Nájomcom.

1.2 Prenajímateľom podľa týchto podmienok je spoločnosť M&K TECHNOLOGY s.r.o., sídlo: Saratovská 26/a, 841 03 Bratislava, IČO: 36330540, Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava, odd.: Sro, vložka č. 33201/B

1.3 Nájomcom sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala rezervačný formulár na webovej stránke Prenajímateľa, podpísala a doručila Zmluvu o prenájme obytného motorového vozidla (ďalej len OMV) Prenajímateľovi a uhradila nájomné za prenájom OMV.

1.4 V prípade, že Nájomca je podnikateľom podľa osobitného predpisu a ide o nájom dopravného prostriedku za účelom podnikania, zmluvný vzťah sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1.5 Predmetom nájmu je konkrétne určené OMV, bližšie špecifikované v Zmluve, spolu s vybavením a príslušenstvom k tomu patriacim, takisto bližšie špecifikovaným v Zmluve a tiež v Odovzdávacom protokole.

Čl. II. Uzavretie zmluvy

2.1 Na webovej stránke Prenajímateľa si záujemca vyberie požadované OMV, vyplní a odošle rezervačný formulár. V prípade, že je dané vozidlo v daný termín voľné, Prenajímateľ zašle záujemcovi potvrdenie o prijatí rezervácie súčasne s návrhom Zmluvy o prenájme. Zároveň Prenajímateľ vyznačí ,,obsadenosť“ daného vozidla na jeho webovej stránke po dobu 5 dní.

2.2 V prípade, že záujemca súhlasí s podmienkami stanovenými v Zmluve a tiež podmienkami stanovenými v týchto VOZP, je povinný vlastnoručne podpísať Zmluvu a takto podpísanú Zmluvu doručiť Prenajímateľovi. V tejto lehote (5dní) je zároveň povinný uhradiť 100% z celkovej výšky nájomného.

2.3 Po splnení podmienok podľa bodu 2.2 sa záujemca stáva zmluvnou stranou Zmluvy, teda Nájomcom.

2.4 V prípade, že podmienky podľa bodu 2.2 nebudú splnené, po uplynutí lehotyPrenajímateľ zruší rezerváciu a na webovej stránke vyznačí zvolený termín ako ,,voľný“.

2.5 Prenajímateľ má právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy OMV (najmä havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade je Prenajímateľ povinný o tom bezodkladne informovať budúceho Nájomcu a vrátiť mu všetky poskytnuté plnenia.

Čl. III. Povinnosti Prenajímateľa

3.1 Prenajímateľ sa zaväzuje:

a) dočasne odovzdať Nájomcovi OMV v technickom stave spôsobilom na riadne užívanie, vybavené príslušenstvom a dokladmi tak ako to vyžadujú predpisy Slovenskej republiky.

b) poistiť vozidlo v zmysle predpisov o povinnom zmluvnom poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, a uzatvoriť taktiež havarijné poistenie,

c) u prenajímaných obytných motorových vozidiel vykonávať potrebné opravy a servisné prehliadky

d) v prípade potreby vykonania opravy OMV na ceste v tuzemsku poskytnúť telefonicky alebo inak informácie a odporúčania potrebné na zabezpečenie kvalitnej opravy v autorizovanom servise alebo k prevozu vozidla k zmluvnému servisu

e) vykonať všetky potrebné kroky k likvidácii všetkých nehôd a škôd (poistných udalostí)

Čl. IV. Povinnosti Nájomcu

4.1 Nájomca sa zaväzuje riadne sa oboznámiť so všetkými súčasťami uzatváranej Zmluvy o prenájme, a to najmä s obsahom Zmluvy samotnej, s VOZP a Odovzdávacím/Preberacím protokolom. Odoslaním vyplneného rezervačného formulára Nájomca potvrdzuje Prenajímateľovi, že sa oboznámil s týmito VOZP, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.karavanymk.sk .

4.2 Nájomca sa zaväzuje uvádzať vždy pravdivé, úplné a aktuálne údaje o svojej totožnosti, predovšetkým meno a priezvisko/obchodné meno, adresu trvalého pobytu/sídla právnickej osoby, dátum narodenia fyzickej osoby, e-mailovú adresu, a telefonický kontakt, prípadne ďalšie údaje, ktoré Prenajímateľ vyžaduje. Za účelom overenia týchto údajov je Nájomca povinný preukázať svoju totožnosť aspoň dvoma úradnými dokladmi, z ktorého aspoň jeden musí byť vodičský preukaz.

4.3 Osoba vystupujúca v mene právnickej osoby alebo zastupujúca právnickú osobu je povinná doložiť oprávnenie konať v mene tejto právnickej osoby.

4.4 Ak je Nájomcom právnická osoba, je štatutárny orgán Nájomcu povinný vydať za túto právnickú osobu ručiteľské prehlásenie, ktorým sa zaviaže splniť všetky záväzky vyplývajúce z uzatváranej Zmluvy o prenájme v prípade, ak ich nesplní Nájomca. V opačnom prípade si Prenajímateľ vyhradzuje právo odmietnuť uzavretie zmluvy s Nájomcom.

4.5 Nájomca je povinný poskytnúť Prenajímateľovi doklady podľa bodu 4.2 za účelom vytvorenia fotokópie pre evidenciu Prenajímateľa a za účelom spracovania osobných údajov potrebných pre uzavretie Zmluvy o prenájme.

4.6 Nájomca je povinný uhradiť akékoľvek dodatočné poplatky a pokuty, ktoré spôsobil v čase nájmu OMV, a ktoré vyplynuli z pravidiel cestnej premávky. Tieto poplatky a pokuty, na základe preukázaných úradných podkladov, je povinný uhradiť do 10 dní odo dňa doručenia výzvy od Prenajímateľa.

Čl. V. Podmienky užívania OMV

5.1 Predmetom nájmu je OMV, bližšie špecifikované v Zmluve. Súčasťou prenajímaného OMV je aj jeho vybavenie a základné príslušenstvo podrobne špecifikované v Zmluve o prenájme a taktiež v Odovzdávacom/Preberacom protokole, ktorý sa vyhotoví vždy pri odovzdaní vozidla nájomcovi a následne pri prevzatí vozidla Prenajímateľom.

5.2 Nájomca preberá do dočasného užívania OMV za podmienok stanovených v týchto VOZP, Zmluve o prenájme a Odovzdávacom/Preberacom protokole. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať tieto podmienky počas doby nájmu, zaplatiť dohodnuté nájomné a po skončení nájmu vrátiť OMV Prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal.

5.3 Nájomca je povinný mať ku dňu prevzatia vozidla platný vodičský preukaz skupiny B, platný občiansky preukaz alebo pas, prax vo vedení motorového vozidla min. 3 roky, a dosiahnutý vek min. 23 a maximálne 65 rokov.

5.4 Nájomca je povinný:

a) užívať OMV výlučne na účely, na ktoré slúži,

b) dodržiavať všeobecne záväzné bezpečnostné predpisy a hygienické predpisy súvisiace s užívaním OMV,

c) riadne sa starať o to, aby na OMV tvoriacom predmet nájmu podľa týchto VOZP a Zmluvy o prenájme nevznikla škoda,

d) bezodkladne oznámiť Prenajímateľovi poškodenie OMV v súvislosti s dopravnou nehodou, za účelom uplatnenia poistnej udalosti v príslušnej poisťovni, privolať políciu, kontaktovať asistenčné služby a zdokumentovať udalosť spísaním zápisnice a vyhotovením fotodokumentácie a obdobne je povinný postupovať aj v prípade odcudzenia dopravného prostriedku, pričom v prípade porušenia tejto povinnosti je Nájomca povinný znášať vzniknutú škodu v plnej výške,

e) uhradiť škodu, ktorá vznikne Prenajímateľovi v čase trvania zmluvy na OMV. Nájomca je zároveň povinný zaplatiť všetky poplatky, sankcie a iné peňažné plnenia, ktoré vzniknú alebo budú predložené Prenajímateľovi ako držiteľovi motorového vozidla k úhrade, za čas užívania vozidla Nájomcom, vrátane spoluúčasti v prípade poistnej udalosti a rozdielu sumy poistného plnenia a skutočnej škody vzniknutej z poistnej udalosti. Nájomca ďalej zodpovedá za škodu, ktorá Prenajímateľovi vznikne v prípade straty dokladov od dopravného prostriedku, v prípade, že doklady od dopravného prostriedku budú zadržané orgánom verejnej moci z dôvodu spôsobeného nájomcom resp. alebo z dôvodu, za ktorý Nájomca zodpovedá.

f) počas celej doby nájmu, užívať a nakladať s OMV s odbornou starostlivosťou, chrániť OMV pred odcudzením najmä tým, že nebude ponechávať OMV odomknutý, pravidelne kontrolovať stav prevádzkových kvapalín a v prípade potreby vykonať nevyhnutnú údržbu

g) vrátiť OMV riadne a včas, najneskôr do 16:00 posledného dňa nájmu OMV, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to riadne umyté a vyčistené (tak ako bolo pri prevzatí od prenajímateľa), v nepoškodenom stave, vrátane príslušenstva nachádzajúceho sa v OMV podľa preberacieho protokolu

5.5 V prípade vzniku škody podľa bodu 4.4 písm. e) je Nájomca povinný postupovať tak, že v lehote 10 dní od písomnej (rozumie sa aj elektronickou formou) výzvy Prenajímateľa, uhradí vzniknutú škodu na bankový účet uvedený v písomnej výzve.

5.6 Nájomca má možnosť podrobiť sa zaškoleniu na vedenie o obsluhu obytného motorového vozidla. Zaškolenie uskutočňuje Prenajímateľ pri prevzatí vozidla Nájomcom v prvý deň nástupu, alebo aj v iný deň po predchádzajúcej konzultácii s Prenajímateľom.

5.7 Nájomca nie je oprávnený:

a) prenechať užívanie OMV inej osobe alebo dať do prenájmu tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa,

b)   vykonávať akékoľvek úpravy alebo opravy na OMV bez súhlasu Prenajímateľa

c) dispozične manipulovať s vnútorným vybavením a príslušenstvom OMV nad rámec bežného užívania.

5.8 V prípade poruchy alebo nefunkčnosti niektorých súčasti OMV je Nájomca povinný kontaktovať Prenajímateľa a riadiť sa jeho pokynmi. Prenajímateľ uskutoční bezodkladne všetky potrebné kroky k odstráneniu zistených závad.

5.9  Nájomca súhlasí s podmienkou, že do priestoru OMV nie je osobám dovolené vstupovať v obuvi, ktorú používajú na pohyb mimo OMV. Povolený je len vstup v prezuvkách alebo naboso.

5.10 Nájomca súhlasí s podmienkou, že vstup s domácimi zvieratami do OMV nie je povolený.

5.11 Nájomca súhlasí s podmienkou, že v OMV je prísny zákaz fajčenia

Čl. VI. Doba trvania nájmu

6.1 Dobu trvania nájmu si zmluvné strany dohodnú v Zmluve o prenájme.

6.2 Minimálna doba nájmu je:

a) 7 dní v hlavnej sezóne A (mesiace od 15.júna, júl, august, do 15.septembra)

b) 3 dni mimo hlavnej sezóny B (mesiace január, február, marec, apríl, máj, do 14.júna a od 16. septembera, október, november a december)

6.3 Prevzatie OMV Nájomcom je možné uskutočniť v prvý deň nájmu o 08:00 hod. a odovzdanie je nutné uskutočniť v posledný deň nájmu do 16:00 hod., alebo aj v iný termín po predchádzajúcej dohode s Prenajímateľom.

Čl. VII. Nájomné a spôsob platby

7.1 Výška nájomného sa určuje podľa doby trvania nájmu a mesiaca, v ktorom sa má nájom vozidla uskutočniť v súlade s Cenníkom zverejneným na webovej stránke Prenajímateľa.

7.2 Nájomné zahŕňa:

a) prenájom OMV spolu s príslušenstvom

b) diaľničnú známku na území Slovenskej, Českej Republiky a Rakúska

c) maximálne 350 km najazdených za jeden deň

d) povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie

e) plná nádrž pohonných hmôt, plná nádrž vody (110L) a naplnená plynová fľaša (10kg) pri prevzatí vozidla

f) zaškolenie na jazdu v obytnom motorovom vozidle

g) možnosť parkovania vlastného automobilu u Prenajímateľa počas trvania prenájmu

7.3 Nájomné nezahŕňa:

a) spotrebované pohonné hmoty a ad-blue a ostatné prevádzkové kvapaliny

b) diaľničnú známku mimo územia štátov taxatívne vymenovaných v bode 7.2 písm. b)

c) čistenie OMV (pri značnom znečistení interiéru/exteriéru, cena podľa čl. X v bodoch

10.4 a 10.6)

d) opätovné naplnenie nádrží a plynovej fľaše

7.4 Nájomca je povinný zaplatiť dohodnutú cenu nájomného bankovým prevodom na účet Prenajímateľa nasledovným spôsobom:

100% z celkovej výšky nájomného do 5 dní od potvrdenia rezervácie Prenajímateľom, inak bude rezervácia zrušená a vybraný termín bude uvoľnený. Minimálne 4 týždne pred prevzatím vozidla musí byť nájomné uhradené v plnej výške.

7.5 V prípade, že je Zmluva o prenájme podpísaná neskôr, než 7 dní pred začiatkom prenájmu OMV, Nájomca je povinný zaplatiť plnú výšku nájomného bezodkladne po podpise Zmluvy o prenájme.

7.6 Nájomné je možné platiť prevodom na bankový účet Prenajímateľa alebo v hotovosti do pokladne Prenajímateľa. V prípade platenia nájomného bankovým prevodom sa nájomné považuje za uhradené momentom pripísania sumy nájomného na účet Prenajímateľa.

Čl. VIII. Kaucia

8.1 Pred prevzatím vozidla je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi jednorazovú kauciu vo výške:

a) 1000 Eur ak je Nájomca občanom Slovenskej republiky

b) 2500 Eur ak Nájomca nie je občanom Slovenskej republiky

8.2 Kaucia je vyžadovaná za účelom úhrady prípadných budúcich škôd, ktoré na OMV alebo jeho príslušenstve spôsobí Nájomca, alebo inú formu kompenzácií oprávnených nárokov Prenajímateľa voči Nájomcovi, prípadne na kompenzáciu ďalších škôd, ktoré utrpí Prenajímateľ v dôsledku prenájmu OMV v súlade so Zmluvou o prenájme, VOZP a inými platnými právnymi predpismi. Na kauciu sa v čase prenájmu nevzťahujú žiadne úroky.

8.3 Uhradenie kaucie je nevyhnutnou podmienkou pre prevzatie OMV Nájomcom a je možné ju uhradiť bankovým prevodom na účet Prenajímateľa alebo aj v hotovosti.

8.4 K prípadnému zrazeniu z kaucie dôjde zo strany Prenajímateľa po odovzdaní OMV, jeho kontrole a spísaní Odovzdávacieho protokolu. V špeciálnych a naliehavých prípadoch, najmä v prípade dopravnej nehody, značného poškodenia či krádeže OMV, môže byť záloha použitá v zmysle zrážky okamžite po zistení potenciálnej zodpovednosti Nájomcu voči Prenajímateľovi, s čím Nájomca bez výhrad súhlasí.

8.5 V prípade, že v okamihu odovzdania OMV po skontrolovaní všetkých jeho častí Prenajímateľ nezaznamená žiadne zjavné poškodenie OMV, či už jeho exteriéru alebo interiéru, a nebude evidovať žiadnu existujúcu pohľadávku voči Nájomcovi, kaucia bude Nájomcovi vrátená v plnej výške a spôsobom akým bola uhradená, teda v hotovosti alebo bankovým prevodom a to do 30 dní od skončenia zmluvného vzťahu.

Čl. IX. Poistenie

9.1 Na všetky OMV je uzavreté povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie.

9.2 Poistná zmluva je prílohou každej Zmluvy o prenájme a Nájomca je povinný sa s ňou riadne oboznámiť a spravovať sa ňou.

9.3 Škodu, ktorá nie je krytá poistením je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi v plnej výške a to vrátane spoluúčastí.

9.4 V prípade vzniku škody v dôsledku dopravnej nehody zavinenej Nájomcom, je Nájomca povinný uhradiť spoluúčasť bližšie špecifikovanú v poistnej zmluve.

9.5 Všetky informácie ohľadom poistných udalostí sú bližšie špecifikované v poistnej zmluve.

Čl. X. Poplatky

10.1 V prípade straty Osvedčenia o registrácii alebo poistného preukazu OMV Nájomcom, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi pokutu vo výške 100 Eur.

10.2 V prípade straty štartovacieho kľúča alebo kľúča od obytného modulu, je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi pokutu vo výške 100 Eur za každý stratený kľúč.

10.3 Ak Nájomca vráti OMV s nevyprázdnenou a nevypláchnutou toaletou je povinný zaplatiť poplatok vo výške 200 Eur.

10.4 V prípade znečistenia interiéru je Nájomca povinný zaplatiť poplatok až do výšky 200 Eur v závislosti od miery znečistenia. Za každý znečistený spotrebič (chladnička, mraznička, sporák, rúra…) je Nájomca povinný zaplatiť poplatok 20 Eur za každý spotrebič osobitne.

10.5 Za každý kilometer prejazdený nad povolený limit, stanovený v čl. VII. bode 7.2 písm. c), je Nájomca povinný zaplatiť poplatok vo výške 0,30 Eur/km.

10.6 V prípade extrémneho znečistenia exteriéru OMV je Nájomca povinný zaplatiť poplatok vo výške 100 Eur.

10.7 Ak Nájomca vráti OMV s palivovou nádržou nenaplnenou do plna, zaväzuje sa uhradiť Prenajímateľovi pokutu vo výške ceny chýbajúceho množstva paliva a poplatok 20 Eur.

10.8 Za každý deň omeškania s vrátením OMV je Nájomca povinný uhradiť poplatok vo výške 200 Eur / deň spolu s nájomným určeným za jeden deň prenájmu a to až do odovzdania OMV Prenajímateľovi. To neplatí, ak sa Nájomca písomne dohodol na predĺžení doby nájmu a Prenajímateľ s tým výslovne písomne súhlasil.

10.9 Pokiaľ je OMV alebo jeho príslušenstvo poškodené a Nájomca nie je schopný uviesť ho v čase odovzdania Prenajímateľovi do pôvodného stavu, Prenajímateľ bude od Nájomcu požadovať plnú kompenzáciu vzniknutých škôd. Tieto škody budú Nájomcovi zrazené z kaucie, s čím Nájomca bez výhrad súhlasí. Pokiaľ výška kaucie nebude postačovať na ich pokrytie, Nájomca sa zaväzuje uhradiť rozdiel medzi vzniknutou škodou a výškou kaucie.

10.10 Za každú začatú hodinu pred/po čase vymedzenom (8:00-16:00) pre odovzdávanie karavanu je Nájomca povinný zaplatiť 30 Eur, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak.

Čl. XI. Odstúpenie od zmluvy

11.1 Prenajímateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez kompenzácie v prípade, ak OMV nebolo vrátené predchádzajúcim nájomcom v náležitom stave či dohodnutom čase (napríklad z dôvodu nehody, poškodenia, defektu a pod.) a Prenajímateľ nemá možnosť poskytnúť Nájomcovi náhradné vozidlo. V tomto prípade budú preddavková platba aj kaucia vrátená Nájomcovi v plnej výške.

11.2 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou, ak zistí, že Nájomca užíva vozidlo v rozpore so Zmluvou o prenájme alebo týmito VZOP.

11.3 Ďalej je Prenajímateľ oprávnený od Zmluvy okamžite odstúpiť:

a) ak Nájomca neuhradí nájomné,

b) ak si Nájomca nesplní oznamovaciu povinnosť vo vzťahu k Prenajímateľovi alebo príslušnej inštitúcii v zmysle ustanovení týchto VOZP,

c) ak Nájomca napriek písomnej výstrahe užíva motorové vozidlo alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, že Prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda,

d) ak Nájomca poruší záväzok alebo povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy.

11.4 Nájomca má právo odstúpiť od Zmluvy pred prevzatím OMV bez udania dôvodu; v tomto prípade ale je povinný zaplatiť Prenajímateľovi storno poplatok za odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 11.6 tejto Zmluvy.

11.5 Odstúpenie od Zmluvy Nájomcom musí byť uskutočnené písomnou formou. Zmluva je považovaná za zrušenú v deň doručenia Prenajímateľovi formou ľubovoľne koncipovaného dokumentu podpísaného Nájomcom (v písomnom origináli alebo e-mailom), kde je obsiahnuté jednostranné vyjadrenie Nájomcu o jeho odstúpení od Zmluvy. Tento dátum bude chápaný ako východiskový bod k výpočtu výšky storno poplatku.

11.6 Ak Nájomca odstúpi od Zmluvy o prenájme:

a) do 60 dní pred dohodnutým dňom prevzatia OMV, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi storno poplatok vo výške 25% z celkovej výšky nájomného,

b) do 30 dní pred dohodnutým dňom prevzatia OMV, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi storno poplatok vo výške 50% z celkovej výšky nájomného

c) do 15 dní pred dohodnutým dňom prevzatia OMV, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi storno poplatok vo výške 75% z celkovej výšky nájomného

d) 3 dni pred dohodnutým dňom prevzatia OMV, Nájomca je povinný zaplatiť Prenajímateľovi storno poplatok vo výške 100% z celkovej výšky nájomného.

11.7 Zmena doby prenájmu (pre-rezervovanie) z dôvodu závažných a náhlych udalostí na strane Nájomcu (úraz, ochorenie atď.) je možná po dohode s Prenajímateľom, ale nie je nárokovateľná.

11.8 V prípade ak Nájomca odstúpi od Zmluvy po prevzatí OMV, nespotrebované nájomné sa Nájomcovi nevracia.

11.9 Po ukončení zmluvného vzťahu je Nájomca povinný ihneď vrátiť OMV Prenajímateľovi, ktorý vykoná jeho prehliadku a o odovzdaní bude zmluvnými stranami spísaný písomný Odovzdávací protokol s uvedením vád a poškodení OMV. Ak tak Nájomca neurobí, je Prenajímateľ oprávnený na náklady Nájomcu okamžite svojpomocne prevziať OMV za pomoci technických pomôcok do svojej prevádzky.

 

Čl. XII. Zmluvná pokuta

12.1V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti ustanovenej týmito VOZP alebo Zmluvou, okrem porušení taxatívne vymenovaných v čl. VIII., je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250 Eur.

12.2 Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti podľa týchto VOZP alebo Zmluvy o prenájme.

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia

13.1 Tieto podmienky vydáva spoločnosť M&K TECHNOLOGY s.r.o., sídlo: Saratovská 26/a, 841 03 Bratislava, IČO: 36330540, Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava, odd.: Sro, vložka č. 33201/B s účinnosťou od 15.04.2022 v zmysle §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

13.2 Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o prenájme uzavretej medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Odchylné ustanovenia v Zmluve majú prednosť pred týmito VOZP.

13.3 Nájomca svojím podpisom na Zmluve o prenájme potvrdzuje, že sa s týmito VOZP riadne oboznámil a zaväzuje sa ich dodržiavať počas trvania nájmu OMV.

13.4 Prenajímateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOZP

13.5 Tieto VOZP nadobúdajú účinnosť dňom ich vydania čím zároveň strácajú platnosť VOZP vydané pred týmto dátumom.

V Bratislave, 02.05.2022